# Kjeldebruk

God forsking bygger vidare på eksisterande kunnskap; det er dette me kallar kjeldebruk. Når du skriv akademiske tekstar blir det venta at du viser til gode kjelder. Utan bruk av relevant kunnskap, står oppgåva di på bar bakke.

Video thumbnail

Å nytte relevante, vitskaplege kjelder er ein sentral del av skriveprosessen. Kva kjelder som er best å nytte vil variere frå fag til fag og frå oppgåve til oppgåve. Aktuelle kjelder kan vere alt frå bøker og artiklar til ulike nettsider, nyhende og kart. Bruk problemstillinga til å orientere deg. Snakk gjerne med rettleiar, medstudentar og andre fagfolk for å finne ut kva kjelder som er gode innan ditt fagfelt.

# Kvifor skal ein referere til andre sitt arbeid?

Å skrive akademisk er å delta i ein samtale der kjelder viser til andre kjelder. Alle faglege argument som ikkje byggjer på eige materiale eller eigne resonnement, skal visast til i teksten og i referanselista. Dette kan for eksempel vere andre sine meningar, talmateriale, modellar, resultat eller konklusjonar.

Undervegs i oppgåva di skal du nytte kjeldetilvisingar. Kjeldetilvisinga viser lesaren vidare til referanselista, der ein finn fullstendig informasjon om opphavsperson, årstal og utgjevar. Dette gjer det i sin tur mogeleg for lesaren å finne kjelda.

Nøyaktig dokumentasjon av kjelder gjer lesaren i stand til raskt å:

  • finne tilbake til kjeldene
  • kontrollere fakta og etterprøve resultata
  • setje seg inn i emnet

Korrekt føring av referansar er avgjerande for å unngå plagiat. Plagiat er å ha framstilt andre sine resultat, tankar, idear eller formuleringar som om dei var dine eigne. Dette reknast som intellektuelt tjuveri ifølgje åndsverksloven (opens new window). Omfattande og/eller medvite plagiat reknast som fusk, og vil få uheldige følgjer for deg som student.

Oppdatert: 6. november 2020