# APA 7th

APA står for American Psychological Association. Foreningen har utviklet en typisk forfatter-årstallstil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag.Våre anbefalinger bygger på Norsk APA-manual (opens new window), som er utarbeidet av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT. Skriver du på engelsk, eller har fått beskjed om å bruke en engelsk manual, anbefaler vi å sjekke APA-bloggen (opens new window).

# Henvisninger i teksten

I teksten oppgis kildens forfatter(e), årstall og eventuelt sidetall. Merk at sidetall er obligatorisk ved bruk av direkte sitat og anbefalt ved bruk av parafrasering/indirekte sitat. Henvisning til flere kilder i samme parentes skilles med semikolon. Merk at &-tegnet kun brukes i parenteser og referanseliste. I teksten brukes «og».

Lengre, direkte sitater (40 ord eller flere) skal settes opp med innrykket venstremarg, ekstra linjeskift over og under og uten anførselstegn. Punktum settes da foran henvisningen i slutten av sitatet. Les mer om sitering og kildehenvisninger (opens new window).

Eksempel med flere kilder

Uttrykket «bærekraftig utvikling» kan ha mange ulike betydninger (Hume & Barry, 2015; Lafferty & Langhelle, 1995; Sterling, 2009).

Antall forfattere

En til to forfattere:

(Etternavn, årstall, evt. sidetall)

… (Sterling, 2009, s. 10)

(Etternavn & Etternavn, årstall, evt. sidetall)

… (Gullestad & Killingmo, 2013, s. 35)

Tre eller flere forfattere:

(Første forfatters etternavn et al., årstall, evt. sidetall)

… (Adam et al., 2017, s. 99)

# Referanselisten

Med unntak for enkelte offentlige dokumenter, består en referanse i APA 7th av fire deler i fast rekkefølge: forfatter, publiseringstidspunkt, verktittel og verkets kilde. Disse gir svar på spørsmålene om hvem som er ansvarlig for verket, når verket er publisert, hva verket heter og hvor det kan finnes.

Oppsettet varierer etter dokumenttype. Selvstendige utgivelser som bøker, rapporter, filmer, TV-serier og kunstverk skal ha tittel i kursiv, mens dokumenter som inngår i et større hele, som kapitler og tidsskriftartikler ikke skal ha det. Bøker og rapporter kan noen ganger ha en parentes like etter tittelen som oppgir utgave, bind eller sidetall (for enkeltkapitler) eller serienummer for rapporter og retningslinjer. Mer uvanlige referanser, som bilder, brosjyrer eller LP-plater, kan ha en hakeparentes samme sted som angir verkets format.

For selvstendige dokumenter vil referansens hvor være utgiver for fysiske utgivelser, og DOI-nummer eller URL for elektroniske publikasjoner. For dokumenter som inngår i en større utgivelse, som et tidsskrift eller en redigert bok, vil denne inngå i referansens hvor. Variasjonen her er stor, og mer inngående beskrevet i eksempelsamlingen under.

  • Referanselisten skal ordnes alfabetisk på forfatternes etternavn.
  • Har en forfatter skrevet flere verk, skal de ordnes kronologisk med eldste årstall først.
  • Har en forfatter skrevet flere verk i samme år brukes a, b, c, etter årstallet for å skille arbeidene: 2018a, 2018b osv.
  • Ved referanser som skrives over flere linjer skal alle linjene ha innrykk unntatt den første (hengende innrykk).

Antall forfattere

En til to forfattere

Alle forfatterne listes opp

Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget.

Tre til 20 forfattere:

I referanselista skal navnet til alle forfatterne være med

Løvvik, O. M., Rauwel, P. & Prytz, Ø. (2011). Self-diffusion in Zn4Sb3 from first-principles molecular dynamics. Computational Materials Science,50(9), 2663–2665. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2011.04.015 (opens new window)

21 eller flere forfattere:

I referanselista tar du med de 19 første forfatterne etterfulgt av utelatelsestegn (. . .) og deretter siste forfatter

Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M. M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Agrawal, N., Ahammed, Z., Ahmad, S., Ahn, S. U., Aiola, S., Akindinov, A., Alam, S. N., Albuquerque, D. S. D., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alexandre, D., Alfaro Molina, R., Alici, A., Alkin, A., . . . Garg, K. (2017). Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC. The European Physical Journal Plus, 132(2), Artikkel 99. https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11279-1 (opens new window)

# Eksempler

Flere eksempler

For andre eksempler enn de listet opp nedenfor, sjekk APA-manualen som du finner på denne sida (opens new window).

# Bøker

# Bok

Kilden i teksten

… (Forfatter, årstall, evt. sitedall)

… (Gullestad & Killingmo, 2013, s. 35)

Kilden i referanselisten

Forfatter, A. A., Forfatter, B. B. & Forfatter, C. C. (utgivelsesår). Tittel: Undertittel (evt. utgave). Forlag.

Gullestad, S. E., & Killingmo, B. (2013). Underteksten: Psykoanalytisk terapi i praksis (2. utg.). Universitetsforlaget.

Utgaveopplysninger skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I EndNote

Legges inn som «Book».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Edition (hvis aktuelt) og Translator (hvis aktuelt).

Flere eksempler

De seks medisinske kjernespørsmålene (Nortvedt et al., 2012, s. 35) bestemmer hvilken …

Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L.V. & Reinar, L.M. (2012). Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok (2. utg.) Akribe.

For bøker med inntil 20 forfattere oppgis alle forfatternavn i referanselisten. For bøker med 21 eller forfattere nevnes de fire første og den siste med en ellipse imellom, slik: Forfatter, A. A., Forfatter, B. B., Forfatter, C. C., Forfatter, D. D., … Forfatter, Ø. Ø.

# Kapittel i redigert bok

Det mest vanlige er å referere til enkeltkapitler i redigerte bøker. Dersom du skal referere til hele boken bruker du malen for bok.

Kilden i teksten

(Kapittelforfatter, årstall, evt. sidetall)

… (Svensen, 2019, s. 162).

Kilden i referanselisten

Kapittelforfatter, A. A. (Årstall). Kapitteltittel. I A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Tittel (s. xxx–xxx). Forlag.

Svensen, H. H. (2019). Å skrive for livet: Populærvitenskap, forskermemoarer og IMRAD. I I. B. Jørgensen & N. Askeland (Red.), Kreativ akademisk skriving (s. 157-178). Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som «Book Section».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Book Title, Publisher, Pages, Edition (hvis aktuelt).

Flere eksempler

En større undersøkelse i Australia viste at … (Trickett, 2001, s. 9646).

Trickett, E. J. (2001). Mental Health: Community Interventions. I N. J. Smelser & P. B. Baltes (Red.), International encyclopedia of the social & the behavioral sciences (s. 9645–9648). Elsevier.

# E-Bok

Dersom boken har DOI-nummer, foretrekkes dette. Hvis e-boken er identisk med trykt utgave, er URL/DOI valgfritt. Dersom boken ikke har DOI, og e-bokversjonen kun er tilgjengelig via en betalingstjeneste, refererer du til boken som trykt versjon.

Kilden i teksten

(Forfatter, årstall, eventuelt sidetall)

# Eksempler:

  1. … (Vareide, 2018, s. 166).
  2. Vareide (2018, s. 166) hevder at …

Kilden i referanselisten

Forfatter, A. A. & Forfatter, B. B. (Årstall). Tittel: Undertittel (eventuelt utgave)[eventuelt versjon, f.eks. Kindle]. Forlag. https://doi.org/xxxx

Vareide, K. (2018) Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.32

I EndNote

Legges inn som «Electronic Book».

E-bok med DOI: Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, DOI.

E-bok uten DOI: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Publisher, URL.

(Bruk feltet Type of Medium dersom e-boka er begrenset til lesing på et spesielt lesebrett).

# Religiøse og klassiske verk

Religiøse verk (f.eks. Bibelen, Koranen), klassiske verk (greske og romerske verk) og klassisk litteratur (f.eks. Shakespeare) refereres som for bøker. Religiøse verk behandles som verk uten forfatter, mens annoterte versjoner (kommentarutgaver) behandles som redigert bok. Religiøse skrifter er publisert i mange utgaver; bruk årstallet for den aktuelle utgivelsen. Dersom publiseringstidspunkt anses å være kjent, oppgis årstall for første utgivelse i opprinnelseslandet i tillegg til den utgaven du har brukt. Siden sidetall vil variere fra utgave til utgave, brukes nummererte kapittel, vers eller surer i henvisningen. Bibelen og andre hellige verk skal generelt ikke ha innførsel i referanselista, men hvis du mener at det er nyttig for leseren kan den inkluderes.

Kilden i teksten

… «for det var ikke husrom for dem» (Luk 2,7, Bibel 2011). Deretter kun henvisning til del, kapittel, vers, for eksempel (Luk 2,7).

(Koranen 1: 6–7) [Ingen innførsel]

I Lukasevangeliet (Luk,1:34) er Maria i tvil om hun virkelig vil føde Guds barn. [Ingen innførsel]

I Ciceros «Om taleren» (1.47, overs. 1993) … [Ingen innførsel]

I Iliaden (6.344–58) sier Helena at … [Ingen innførsel]

… (Dante Alighieri, 1472/2005, s. 241).

… (Homer,ca 800 fvt./1898).

Kilden i referanselisten

Dante Alighieri. (2005). Den guddommelege komedie (2. utg., M. Ulleland, Overs.). Gyldendal. (Opprinnelig utgitt 1472)

Homer (1898). The Iliad (S. Butler, Overs.) The Internet Classics Archive. http://classics.mit.edu/Homer/iliad.html (Originalt verk publisert ca. 800 fvt.)

I EndNote

Legges inn som «Book». Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Translator. Opplysninger om originalutgave legges inn manuelt. (Gjøres når teksten er ferdig ved å trykke «convert to plain text»). NB: Hellige verk skal generelt ikke ha innførsel i referanselista. Skriv henvisning i teksten manuelt.

# Oversatte bøker

Leser du et verk som er oversatt, er det oversettelsen det refereres til og ikke originalverket. Oversetteren skal krediteres i referansen. Årstallet for originalverket oppgis i slutten av referansen:

Kilden i referanselisten

Tolkien, J. R. R. (2004). Ringenes herre: Ringens brorskap (T. B. Høverstad, Overs.). Tiden. (Opprinnelig utgitt 1954).

I EndNote

Legges inn som «Book». Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher, Translator. Opplysninger om originalutgave legges inn manuelt. (Gjøres når teksten er ferdig ved å trykke «convert to plain text»).

# Artikler

# Artikkel i tidsskrift (trykt og elektronisk)

Kilden i teksten

(Forfatter(-e), årstall, eventuelt sidetall)

… langtidsvirkninger av vold (Huang & Mossige, 2012, s. 150).

Kilden i referanselisten

Forfatter, A. A., Forfatter, B. B. & Forfatter, C. C. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang/volum(hefte/issue), sidespenn.

Huang, L. & Mossige, S. (2012). Academic achievement in Norwegian secondary schools: The impact of violence during childhood. Social Psychology of Education, 15(2), 147–164. https://doi.org/10.1007/s11218-011-9174-y

I EndNote

Trykt tidsskrift: Legges inn som «Journal Article».

Elektronisk tidsskrift: Legges inn som «Electronic Article» eller «Journal Article».

Trykt tidsskrift: Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages.

Elektronisk tidsskrift: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue (hvis aktuelt), Pages, DOI (eller URL dersom DOI mangler).

Oppgi DOI dersom det foreligger. Hvis kildeinformasjon som årgang/volum, hefte/issue eller sidetall ikke er oppgitt, utelates disse fra referansen.

# Artikkel i avis (trykt og elektronisk)

Kilden i teksten

(Forfatter, årstall, eventuelt sidetall)

Man må se mer nyansert på utroskap og monogami (Thuen, 2006, s. 12).

(Knapstad, 2018).

Kilden i referanselisten

Forfatter. (Årstall, dato). Tittel på artikkel: undetittel. Avisens tittel, side. URL om du leser avisartikkelen elektronisk.

Thuen, F. (2006, 12. oktober). Utroskapens pris. Bergens Tidende, s. 12.

Knapstad, M. L. (2018, 9. mai). En jafs av Bergen. Aftenposten, A-magasinet. https://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/ngJron/en-jafs-av-bergen?

I EndNote

Legges inn som «Newspaper Article».

Fyll ut feltene: Reporter (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Newspaper, Pages, Issue Date og url om du leser avisartikkelen elektronisk.

# Artikler fra leksikon/oppslagsverk

Kilden i teksten

(forfatter, år)

(Fossheim, 2018).

Om artikkelen ikke har forfatter bruker du artikkeltittel:

… («Lindeberg stasjon», 2017).

Kilden i referanselisten

Med forfatter:

Artikkelens forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Artikkelens tittel: Undertittel. I Bokens forfatter(e) eller redaktør(er) (Red.), Bokens tittel (utgave, bind, sidetall). Forlag. (eller Hentet [lest-dato] fra URL

Forfatter. (oppdaterings- eller publiseringstidspunkt). Tittel: eventuelt Undertittel. Nettstedets navn. URL

Fossheim, H. (2018, 25. desember). Aristoteles. I Store Norske Leksikon. https://snl.no/Aristoteles

Uten forfatter:

Tittel på artikkel: Undertittel. (Publiseringstidspunkt). I Leksikonets tittel. Forlag. (Hentet [lest-dato] fra URL)

Lindeberg stasjon. (2017, 8.mars). I Wikipedia. https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lindeberg_stasjon&oldid=17219238

Ta med dato i tilfeller der innholdet oppdateres.

I Endnote

Legges inn som «Encyclopedia».

Fyll ut feltene: Author (hvis innførselen har forfatter), Year, Title, Editor (hvis aktuelt), Encyclopedia Title, Edition (hvis aktuelt), Pages (hvis aktuelt), Date (hvis publiseringsdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), URL.

(Fyll også ut feltet Access Date hvis lesedato skal med).

Flere eksempler

… (10.utg.; ICD-10; World Health Organization, 2020).

World Health Organization. (2020). F40: Fobiske angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599502

# Nettsider

# Nettside fra organisasjon

Kilden i teksten

(Organisasjon, årstall)

… som det ble lagt fram i statsråd (Statsministerens kontor, 2018).

Kilden i referanselisten

Organisasjon. (Årstall, dag, måned). Tittel. Nettstedets navn. URL.

Statsministerens kontor. (2018, 20. mars). Offisielt fra statsråd 20. mars 2018. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-20.-mars-2018/id2594402/

I EndNote

Legges inn som «Web Page».

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet eller institusjonsnavnet), Year, Title, Publisher (Nettstedets navn) Last Update Date (hvis publiseringsdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), URL.

(Fyll også ut Access Year og Access Date hvis lesedato skal med).

# Merknader

Nettstedets navn utgår dersom det er det samme som forfatter/organisasjon.

Publiseringsdato brukes kun for innhold som publiseres eller oppdateres ofte (f.eks. blogginnlegg, diskusjonsfora, sosiale medieoppdateringer, pressemeldinger, nyhetsbrev, høringsuttalelser). I teksten oppgis bare årstallet for utgivelsen. Finnes det ikke informasjon om publiseringstidspunkt, oppgis u.å. (= uten år) i referansen og i teksten.

# Nettside med forfatter

Kilden i teksten

(Forfatter, årstall)

Skinnegående transport øker mest (Lund, 2018).

Kilden i referanselisten

Forfatter, A.A. (Årstall, dato). Tittel. Nettstedets navn. URL

Lund, V. (2018, 26. september). Åtte av ti reiser med bil. SSB. https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/atte-av-ti-reiser-med-bil

I EndNote

Legges inn som «Web Page».

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Publisher (Nettstedets navn) Last Update Date (hvis publiseringsdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), URL.

# Offentlige kilder

# Lover

Kilden i teksten

(Lovens kortnavn, årstall, paragraf)

I folketrygdloven (1997, § 14-4) står det om svangerskapspenger at …

Kilden i referanselisten

Lovens kortnavn. (Årstall). Lang tittel (datokode). Nettstedets navn. https://…

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19 (opens new window)

I EndNote

(tilpasset EndNote-stil for norsk APA)

Legges inn som «Legal Rule or Regulation».

Fyll ut feltene: Author (lovens korttittel), Year, Title (full tittel), Rule Number (datokode), Publisher, URL.

Flere eksempler

Med endringslov til folketrygdloven (2018) endres finansieringen …

Endringslov til folketrygdloven. (2018). Lov om endring i folketrygdloven (LOV-2018-06-22-55). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2018-06-22-55 (opens new window)

# Merknader

Det anbefales å hente lover direkte fra Lovdata (opens new window). Om du bruker lovene i f.eks bokformat henvises det som for bok.

# Forskrifter

Kilden i teksten

(Forskriftens kortnavn, årstall, paragraf)

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7 (2016), sier at …

Kilden i referanselisten

Forskriftens kortform. (årstall). Lang tittel (datokode). Nettstedets navn. https://…

Forskrift om plan for grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7. (2016). Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 (FOR-2016-06-07-860). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2016-06-07-860 (opens new window)

I EndNote

Fyll ut feltene: Author (Forskriftens kortform), Year, Title (full tittel), Rule Number (datokode), URL.

# Dommer

Som regel holder det å henvise til dommer kun i teksten. Ulike fagtradisjoner har ulike praksiser. Undersøk med faglærer eller veileder om du trenger mer hjelp.

Kilden i teksten

Problemstillingen er berørt i dommen (Rt 1993 s. 766).

Kilden i referanselisten

ingen innførsel

# Meldinger og proposisjoner til Stortinget

Kilden i teksten

(Meldingsnummer (år-år), eventuelt sidetall)

Sammenslåingene ble begrunnet med noe de kalte «en kritisk vurdering av kvalitet» (Meld. St.20 (2009-2010), s. 49).

Kilden i referanselisten

Meldingsnummer (år-år). Tittel: Undertittel. Departement. URL

Dersom du henviser til trykt utgave, utgår url.

Meld. St. 20 (2009-2010). Omorganisering av ABM-utvikling. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-20-20092010/id608202/

I EndNote

Legges inn som «Government Document».

Fyll ut feltene: Author (Sett inn årstall i parentes etter meldingsnummer og avslutt med komma), Title, Department, URL.

OBS: Author-feltet skal altså se slik ut: Meld.St. 20 (2009-2010),

Flere eksempler

De funksjonshemmedes stilling blir behandlet i handlingsplanen (St.Meld. nr.8(1998-1999)).

St.meld. nr. 8 (1998–99). Om handlingsplan for funksjonshemma 1998–2001: Deltaking og likestilling. Sosial- og helsedepartementet.

… (Arbeids-og sosialkomiteen, 2016)

Innst. 49 S (2016–2017). Innstilling fra arbeids-og sosialkomiteen om Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Arbeids- og sosialkomiteen. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-049s/

# Merknader

Meldinger fra før oktober 2009 har betegnelsen Stortingsmelding, forkortet St.meld., mens nyere meldinger heter Melding til Stortinget, forkortet Meld. St.

# Norges offentlige utredninger (NOU)

Kilden i teksten

(NOU årstall: nummer, eventuelt sidetall)

… i NOU 1999: 13 (s. 559).

Kilden i referanselisten

NOU årstall: nummer. (Utgivelsesår). Tittel. Departement.

NOU 1999: 13. (1999). Kvinners helse i Norge. Sosial- og helsedepartementet.

I EndNote

Trykt utgave: Legges inn som «Book».

Elektronisk utgave: Legges inn som «Electronic Book».

Trykt utgave: Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, Publisher.

Elektronisk utgave: Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år: nummer som forfatter med et komma til slutt), Year, Title, URL.

OBS: År for utgave skal ikke med i parentesen i løpende tekst. Dette må rettes manuelt i EndNote via «Edit & Manage Citations». Velg Exclude year i nedtrekksmenyen for «Formatting».

Flere eksempler

… behandling av hjerteinfarkt (NOU 1999: 13, 1999, s. 559).

NOU 1999: 13. (1999). Kvinners helse i Norge. Sosial- og helsedepartementet. https://www.regjeringen.no/

# Læreplaner og rammeplaner

Utdanningsdirektoratet (2021) har gitt føringer for hvordan læreplaner skal siteres: Hvordan referere til læreplanene? (opens new window). Eksemplene under førlger retningslinjene fra direktoratet og følger tegnsetting for APA 7.

Kilden i teksten

(Organisasjon, årstall, eventuelt sidetall)

… (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7). … (Utdanningsdirektoratet, 2020) … (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Kilden i referanselisten

Departement/direktorat. (Publiseringstidspunkt). Tittel. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del –verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-forgrunnopplaringen/id2570003/ (opens new window)

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag. Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/hsf01-03 (opens new window)

I EndNote

Legges inn som «Report».

Fyll ut feltene: Author, (komma etter organisasjonsnavn) Year, Title, Report Number (plankode), Publisher (sett på komma til slutt), URL.

Flere eksempler

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nor01-06?lang=nob (opens new window)

I rammeplanen for barnehagene (2017, s. 27) står det at barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning.

Kunnskapsdepartementet (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf (opens new window)

# Merknad

Kunnskapsløftet består av flere deler, bl.a.: Overordnet del, Læreplaner for fag og Prinsipper for opplæring. Departementet eller Regjeringen bør stå som forfatter av Overordnet del, mens Utdanningsdirektoratet som forvaltningsorgan betraktes som forfatter av læreplaner for fag. Når forfatter og utgiver er den samme, utelates utgiveropplysningen. Merk at tilleggsopplysningene om fastsatt forskrift er ulike for departement/regjering og direktorat.

# Merknad

Skriv året læreplan gjelder fra, og plankoden i parentes etter tittel. PDF-versjon er enklere å henvise til. Bruk den fullstendige URL-en for PDF-filen. Når sidetall ikke eksisterer, skriv kapittel/ del og/ eller avsnittsnummer i henvisningen.

# Rapporter

Disse dokumenttypene kan ligne bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer, og dette oppgis da i parentes etter tittelen.

Kilden i teksten

(Forfatter, årstall, eventuelt sidetall)

(Nordisk ministerråd, 2009)

Kilden i referanselisten

Elektronisk: Forfatter/Institusjon. (Publiseringstidspunkt). Tittel (seriekode/Rapportnavn og -nr). Utgiver. https://xxxxx

Bergan, M. A. (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392). Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2485755

Trykt: Forfatter/Institusjon. (publiseringstidspunkt). Tittel (seriekode/Rapportnavn og -nr). Utgiver.

Thorød, A. B. (2006). En normal barndom? : foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt (NOVA Rapport 2/06). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Flere eksempler

…(Hansen & Slagsvold, 2013, s. 8)

Hansen, T. & Slagsvold, B. (2012). Likestilling hjemme (NOVA Rapport 8/12). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. https://www.nova.no/

I EndNote

Legges inn som «Report»

Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Report number (Her skriver du inn hele serieopplysningen), Publisher, URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes den med Publisher. Dersom du ikke har nummer/serieopplysning kan feltet for Report number stå blankt.

# Andre kildetyper

# Kompendier

Dersom man skal referere til tekster fra et kompendium, skal man henvise til originalverket (for eksempel tidsskriftet eller boken), ikke til kompendiet. Dette gjelder også sidehenvisninger.

# Studentoppgaver og doktorgradsavhandlinger

Kilden i teksten

(Forfatter, årstall, eventuelt sidetall)

… (Våpenstad, 2011, s. 59).

Kyrkjebø (2001) viser forskjellen mellom … (s. 39).

Kilden i referanselisten

Trykt oppgave:
Forfatter, A. A. (Årstall). Tittel: Undertittel/[Masteroppgave/Doktorgradsavhandling, Institusjon].

Avhandling på nett:
Forfatter, A. A. (Årstall). Tittel: Undertittel/[Masteroppgave/Doktorgradsavhandling, Institusjon/. Navn på arkiv. URL

Thingnes J.R. (2020). Å velje minoriserte språk: Språkpolitikk og språkval i akademia/[Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. DUO vitenarkiv. https://www.duo.uio.no/handle/10852/80634

I EndNote

Legges inn som «Thesis».

Trykt avhandling: Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, University, Thesis Type.

Avhandling på Internett: Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Thesis Type, Name of Database og URL.

Merknad: I feltet for «Thesis type» legges også institusjonsnavnet inn.

Flere eksempler

(Jerpseth, 2017, s. 40)

Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. DUO Vitenarkiv. http://urn.nb.no/URNNBNno-58501

# Statistikk og datasett

Statistikk:

I teksten skal du forklare hvilke søk du har gjort og hvordan du oppnådde resultatene, deretter følger kildehenvisning.

Datasett:

Inkludere en henvisning i teksten og innførsel i referanselista til et datasett når du enten (a) har gjennomført en ny analyse av åpent tilgjengelige data eller (b) har arkivert egne data som presenteres for første gang. Se Norsk APA-manual (opens new window) for utfyllende informasjon.

Kilden i teksten

… (Statistisk sentralbyrå, 2017)

… (Sundstøl, 2018)

Kilden i referanselisten

Statistisk sentralbyrå. (2017). 08145: Nye studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000 – 2016 [Statistikk]. https://www.ssb.no/statbank/table/08145

Sundstøl, S. A. (2018). Soils at Haukeli, Imingfjell, and Lesja [Datasett]. USN ORA. https://doi.org/10.23642/usn.7454279.v1

Endnote

Legges inn som «Dataset». Fyll ut feltene: Investigators, Year, Title, Distributor, Datatype, DOI, URL. Note: Sett komma etter navnet på investigators.

# Standarder

Disse dokumenttypene kan ligne bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Vanligvis har de en seriekode; denne oppgis i parentes etter tittelen.

Kilden i teksten

(forfatter/organisasjon, publiseringstidspunkt)

… (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1987)

Kilden i referanselisten

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1987). IEEE guide for handling and disposal of transformer grade insulating liquids containing PCBs (ANSI/IEEE Std. 799-1987). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1987.81034

Endnote

Legges inn som «Report».

Fyll ut feltene: Author (med et komma etter organisasjonsnavnet eller institusjonsnavnet), Year, Title, Report Number, URL.

Flere eksempler

… tidligere utgitt som Retningslinjer for retningslinjer (Statens helsetilsyn, 2002) … (Helsedirektoratet, 2015)

Statens helsetilsyn. (2002).Retningslinjer for retningslinjer: Veileder: Prosesser og metoder for utvikling og implementering av faglig retningslinjer (IK-2653). Statens helsetilsyn. Helsedirektoratet. (2015). Veileder om assistert befruktning med donorsæd (IS-2418). https://www.shorturl.at/akvB8

# Forelesningsmateriell og intranett-ressurser

Noen publikasjoner er ikke tilgjengelig for alle, noe som påvirker hvordan de refereres til. Det kan være dokumenter fra læringsplattformer som Canvas, eller fra intranett på jobben. Disse verkene er kun tilgjengelig for undervisere og medstudenter eller kollegaer. Dersom dette er dokumenter som bare du har tilgang til, kan du vurdere å ta dem med som vedlegg.

Om du er ansatt og skriver for kolleger, kan du følge malen for rapporter. Dersom du ikke kan vise til kilden må du referere til dokumentet i løpende tekst som personlig kommunikasjon. Hvis de du skriver for har mulighet til å få tak i arbeidene du bruker, kan du følge malen for PowerPoint-presentasjoner, som vist nedenfor:

Kilden i teksten

(forfatter, årstall, evt. lysark) … (Coyle, u.å., lysark 65)

Kilden i referanselisten

Forfatter(e). (Publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel /[Lysarkpresentasjon/]. URL Coyle, K. (u.å.). Bibliographic data: A new context[Lysarkpresentasjon]. Karen Coyle. http://www.kcoyle.net/presentations/oslo2011.pdf

Endnote

Legges innsom «Book» Fyll ut feltene: Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Type og Work, Publisher, URL

# Reproduksjon av bilder, figurer og tabeller

Bilder og tabeller som reproduseres skal krediteres i figur- eller tabellteksten, der det også skal opplyses om eventuell rettighetsklarering eller lisensbetingelser, eksempelvis Creative Commons-lisens eller om det er gjengitt med tillatelse. Her er det vertsdokumentet – boken, nettsiden eller artikkelen som bildet er hentet fra – som føres inn i referanselisten. Figurteksten skal innledes med en kort beskrivelse av bildet.

Bilder du har tatt selv:

Inkluder beskrivelse, stedsangivelse og dato.
Figur 1. Utsikt fra Ulriken, Bergen 26. juli 2018.

Ingen innførsel i referanselisten

Bilde hentet fra nettside:

Figur 2. Breiflabb. Fra «Monkfish/Breiflabb», av A. Hansen, 2006 (https://www.flickr.com/photos/xoto/108041783 (opens new window)). CC BY-NC-ND 2.0

Referer til nettsiden:
Hansen, A. (2006). Monkfish / Breiflabb. Hentet fra https://www.flickr.com/photos/xoto/108041783 (opens new window)

Tabell hentet fra tidsskriftartikkel:

Tabell 1. Sammenligning av mislykkethet. Fra «Unsuccessful treatments of “writer’s block”: A meta-analysis,» av D. C. McLean & B. R. Thomas, 2014, Psychological Reports, 115, s. 277. Copyright 2014 Sage Publications. Gjengitt med tillatelse.

Referer til artikkelen:
McLean, D. C. & Thomas, B. R. (2014). Unsuccessful treatments of “writer’s block”: A meta-analysis. Psychological Reports, 115(1), 276-278. https://doi.org/10.2466/28.PR0.115c12z0 (opens new window)

Bilde hentet fra bok

Figur 4. Relativ nettoflytting i kommunene. Fra Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? (s. 42), av K. Vareide, 2018, Cappelen Damm Akademisk. CC BY 4.0.

Referer til boken:
Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? https://doi.org/10.23865/noasp.32 (opens new window)

# Personlig kommunikasjon (e-poster, eget eksamensarbeid, forelesningsnotater o.l.)

Personlig kommunikasjon omfatter ulike typer kilder som ikke er tilgjengelige for andre. Eksempel på kildetyper i denne kategorien er e-poster, tekstmeldinger, uttalelser eller sitater fra chattetjenester, personlige intervjuer, brev, meldinger fra uarkiverte diskusjonsgrupper, forelesningsnotater, telefonsamtaler, tidligere innlevert eksamensarbeid osv. Når det gjelder eksamensarbeid er det viktig at du skriver referanse selv om det er ditt eget arbeid! Bruk personlig kommunikasjon som kilde kun når gjenfinnbare kilder ikke er tilgjengelige.

Kilden i teksten

… har ofte en fastlagt form (D. Didriksen, personlig kommunikasjon, 17. desember 2017)… Ingen innførsel i referanselisten

Bygg inn
<iframe
  src="https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html"
  width="900" height="600" style="overflow: hidden;" />
Oppdatert: 3. desember 2021