# Planlegg søket ditt

I den tidlige fasen av oppgaveskrivingen vil du gjerne orientere deg bredt for å avklare problemstilling, metode og tilnærming. Da kan det være nyttig å skumlese ulike kilder. Noen av kildene vil du ta med deg i det videre arbeidet, mens andre bare er nyttige i den innledende fasen.

Video thumbnail

# Finn bakgrunnsinformasjon

 • Generelle oppslagsverk som Store norske leksikon dekker et vidt spekter av emner og gir pekere til mer dyptgående kilder.
 • Fagspesifikke oppslagsverk (for eksempel International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences) gir grundige innføringer. Forfatterne er eksperter på sine felt og har kartlagt den sentrale litteraturen i oversiktsartikler.
 • Lærebøker gir innføring i og henvisninger til kilder som går mer i dybden.
 • Gjennom nyhetsarkivet PressReader og Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste får du tilgang til den norske samfunnsdebatten. Begge arkivene er tilgjengelige i de fleste bibliotek i Norge.
 • Offentlig informasjon, som utredninger, stortingsmeldinger og statistikk, ligger lett tilgjengelig på nettet. Se for eksempel www.regjeringen.no, Statistisk sentralbyrå, Verdensbanken og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

# Finn faglitteratur

Når du har lest deg opp på emnet, og problemstillingen begynner å ta form, kreves det informasjon som går mer i dybden. Sensor og faglærer forventer at du bruker Vitenskapelige kilder (opens new window) som grunnlag for oppgaven. I tillegg til fagbøker, er artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering den viktigste inngangen til vitenskapelige kilder. At et tidsskrift er fagfellevurdert (engelsk: peer reviewed) vil si at artiklene blir vurdert og godkjent av andre forskere før publisering.

# Valg av databaser

Gjennom fagbibliotekenes nettsider får du tilgang til databaser som dekker et bredt spekter av fagområder. En database er et elektronisk arkiv som inneholder ulike typer kilder. Noen databaser er tverrfaglige, mens andre dekker avgrensede fagområder. De fagspesifikke databasene gir bedre dekning av litteraturen på fagområdet enn de mer generelle databasene.

Gjør deg kjent med de databasene som er aktuelle for ditt emne. Husk at ingen databaser dekker alt; de overlapper og utfyller hverandre. Derfor er det viktig å søke i flere databaser for å få oversikt. Nedenfor finner du et utvalg tverrfaglige databaser som kan være et godt utgangspunkt for søk før du går videre til de fagspesifikke databasene:

 • Oria er forskningsbibliotekenes søkeverktøy. Her finner du blant annet fagbøker, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og tidsskriftsartikler.
 • Google Scholar er den akademiske versjonen av Google. Den søker etter vitenskapelig litteratur fra ulike forlag og forskningsarkiv- og databaser. Kildene er av varierende kvalitet, så vær kildekritisk.
 • Artikkelbasen Norart gir oversikt over norske og et utvalg nordiske tidsskriftsartikler. Basen dekker både populærvitenskapelige og vitenskapelige tidsskrifter.
 • Idunn dekker tidsskrifter som er utgitt på Universitetsforlaget, og er tilgjengelig i de fleste bibliotek i Norge.
 • Publiseringsarkivet NORA gir deg oversikt over forskningsaktiviteten i helse- og instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren.

# Hvordan finne gode søkeord

Det første du må gjøre, er å finne gode søkeord (eller søketermer). Bruk problemstillingen som utgangspunkt og identifiser de tematiske elementene. Når du har de tematiske elementene klart for deg, må du finne egnede søkeord. Husk å ta med synonymer; finnes det flere begreper som beskriver de tematiske elementene du er ute etter?

Tips

For å unngå tilfeldig og usystematisk leting etter litteratur, kan det være lurt å sette opp en plan for søket. Det kan spare tid og sikre at alle de tematiske elementene i problemstillingen blir tatt med. Skriv ned hvilke søkeord du vil bruke, og hvordan du vil kombinere dem.

# Språk og terminologi

Tips

 • Bruk fagterminologi
 • Vær oppmerksom på at søkeord som er gode i én database, kan være mindre gode i en annen
 • Internasjonale databaser krever at du søker på engelsk

Fagtermer kan finnes i lærebøker, fagartikler og ordbøker. Les sammendrag og sjekk forfatternes egne emneord. Fagspesifikke databaser har en innebygd emneordsliste (tesaurus) over anerkjente fagtermer og oversikt over relaterte begreper. Selv om Oria gir treff både på norsk og engelsk, kan du gå glipp av svært mange aktuelle dokumenter dersom du kun velger norske søkeord. Om du velger å søke på norsk, skal du være oppmerksom på at bokmål gir flere treff enn nynorsk.

# Valg av søkeord

Tips

 • Merk at for hvert tematiske element kan det finnes mange synonymer eller relaterte begrep
 • Vurder hvilke søkeord det vil være hensiktsmessig å bruke

# Avgrensing av søk

Benytt søketjenestenes muligheter for å avgrense en lang treffliste. I de fleste tilfeller kan du avgrense på publiseringsår, språk, dokumenttyper og større emneområder. Men vær obs på at enhver avgrensing kan føre til at du mister viktig informasjon.

Bygg inn
<iframe
 src="https://sokogskriv.no/soking/planlegg-soket-ditt.html"
 width="900" height="600" style="overflow: hidden;" />
Oppdatert: 9. februar 2022