# Søketeknikker

# Fritekstsøk

Fritekstsøk, eller søk på tekstord, er den vanligste måten å søke på. Da matches søkeordene dine til referansens innhold, ofte på ord i tittel, sammendrag og emneord. Her er det viktig å finne rett nivå: ikke for spesifikt og ikke for generelt.

Alternativet til fritekstsøk er søk via kontrollert vokabular, eller såkalt emneordsøk.

Eksempel

Om du gjør et fritekstsøk på ordet «mellomtrinnet» vil du få treff på dokumenter som har ordet «mellomtrinnet» i tittelen, sammendraget eller som emneord. Fordi ulike betegnelser kan bli brukt om det samme fenomenet, er det viktig å bruke flere søkeord. Ord som skole, barneskole, grunnskole osv. er alle synonymer som kan være brukt i en tekst om mellomtrinnet.

# Emneordssøk

Video thumbnail

Når du søker på emneord, får du treff på alle dokumenter som er merket med dette emneordet. Alt innhold i databasen som handler om skole, får emneordet skole selv om forfatteren har brukt andre termer (mellomtrinnet, skule, grunnskole osv.) Det lønner seg derfor å jobbe med å finne de emneordene som dekker ditt område.

# Kombiner søkeord

Video thumbnail

Når du har funnet alle relevante søkeord, må du tenke gjennom hvordan de skal kombineres. I de fleste databaser kan du kombinere søkeord på tre forskjellige måter: med OG/AND, ELLER/OR, IKKE/NOT. Dette kalles å søke med boolske operatorer.

# Kombinasjon med AND

Dersom du velger å kombinere to søkeord med AND, får du bare treff på litteratur som omhandler begge ordene. Kombinasjoner med AND spisser søket, og bidrar til å begrense antall treff.

Eksempel: Søk på Diabetes AND Livskvalitet gir bare treff på litteratur som handler om både diabetes og livskvalitet.

# Kombinasjon med OR

Dersom du velger å kombinere to søkeord med OR, får du treff som inneholder det ene, det andre eller begge ordene. Kombinasjoner med OR utvider søket og gir deg flere treff. OR brukes som regel ved synonyme søkeord.

Eksempel: Søk på Diabetes OR Sukkersyke gir treff på diabetes, sukkersyke eller begge deler.

# Kombinasjon med NOT

Dersom du velger å kombinere to søkeord med NOT, får du treff på det ene ordet mens du utelater det som også handler om det andre søkeordet. Kombinasjoner med NOT kan utelate svært mange treff, så de bør brukes med varsomhet.

Eksempel: Søk på Diabetes NOT Insulinpumpe gir treff på diabetes mens det utelater alt som i tillegg handler om insulinpumpe.

# Trunkering

Ved trunkering søker du på stammen av et ord for å få med ulike varianter av ordet. Som regel er trunkeringstegnet en stjerne (*). Barn*\ gir treff på barnet, barna, barneskole, barneskule, barnehage osv.

# Bruk av søketabell

Tabellen nedenfor har tre kolonner, en for hvert av de tre begrepene i problemstillingen. Først kombineres de synonyme søkeordene i hver kolonne med ELLER, så kombineres alle treffene i de tre kolonnene med OG.

Denne framgangsmåten kan brukes på de aller fleste prosjekter.

Problemstilling: «Lønner det seg for bedrifter å markedsføre seg som bærekraftig?»

Verdivurdering

OR

Verdisett*\

OR

Valuation estimate

OR

Statement of value

AND

Økologisk

OR

Bærekraftig

OR

Ecological

OR

Sustainab*\

AND

Metode

OR

Fremgangsmåte

OR

Method

OR

Technique

OR

Skill

Vil du prøve selv? Trykk her og fyll inn med dine egne søkeord.

# Lagring av søk

De fleste databaser gir deg mulighet til å lagre søket og sende søkehistorikken via e-post. Søkehistorikken viser hvilken database du har søkt i, hvilke søkeord du har brukt, hvordan søkeordene er kombinert og hvor mange treff du har fått. Dette kan være svært nyttig informasjon å ta vare på hvis du for eksempel ønsker å bygge videre på søket, eller hvis du ønsker å foreta det samme søket i en annen database.

# Siteringssøk

Noen databaser og verktøy som Web of Science (lenke) og Google Scholar (lenke) gir informasjon om siteringer. Det vil si hvor mange, og hvem har brukt ett gitt dokument i sin referanseliste. Hvor ofte et dokument er sitert, kan si kan si noe om hvor stor gjennomslagskraft dokumentet har hatt på fagområdet. Klikker du på lenken «Cited by» i Google Scholar, får du opp en liste med siteringer. En slik liste kan brukes til å løfte fram sentrale dokumenter og nøkkelforfattere.

# Let i referanselister

Det er ikke bare ved å foreta søk i databaser du finner god og kvalitetssikret informasjon. Hvis du har funnet en vitenskapelig artikkel som er midt i blinken for din oppgave, kan artikkelens referanseliste vise til annen, aktuell litteratur som du kan bruke.

Bygg inn
<iframe
  src="https://sokogskriv.no/soking/soketeknikker.html"
  width="900" height="600" style="overflow: hidden;" />
Oppdatert: 28. februar 2022